Wybrane produkty

dr OPTIMUS BIORESONANCE® -...
5 200 zł 6 200 zł
Pakiet na BORELIOZĘ
7 900 zł 8 900 zł
dr OPTIMUS RIFE
5 800 zł 6 800 zł

REGULAMIN Systemu Partnerskiego TRUE Health®

§ 1.

System Partnerki TRUE Health® jest systemem sprzedażowo-lojalnościowym, w którym wymagany jest KOD rabatowy  dla realizacji zakupu wyjątkowych oferowanych produktów i usług, związanych z profilaktyką i skutecznymi terapiami komplementarnymi.

§ 2.

KOD rabatowy umożliwia dokonanie zakupów w gabinetach FUTURA MEDICA z 5% rabatem w stosunku do cen detalicznych, nalicza tez automatycznie wynagrodzenie prowizyjne Partnera w wysokości ok. 10% brutto wartości sprzedaży, za polecenie.
Niniejszy Regulamin jest jednocześnie "regulaminem promocji sprzedaży".

§ 3.

Partnerów Systemu zapraszają do współpracy: właściciele i dyrektorzy TRUE HEALTH oraz upoważnieni pracownicy i współpracownicy MAGMEDICA Sp. z o.o.

§ 4.

Partner ma gwarancję trwałości współpracy i realizacji wynagrodzeń przez okres 5 lat licząc od daty podpisania umowy.

§ 5.

Partnerzy rejestrują się w Systemie Partnerskim TRUE Health® na stronie www.truehealth.pl (począwszy od dnia 2018-11-19), aby uaktywnić ich konta w Systemie. Ich dane wprowadzone do Systemu wraz z numerem konta bankowego są poufne, edytowalne tylko dla nich samych, po podaniu (poufnych): loginu i hasła. 
System rejestruje wszystkie zdarzenia w Systemie, w tym każdą zmianę danych Lidera lub Uczestnika.

§ 6.

Skuteczne polecenie - czyli przekazanie KODu  kupującemu (Klientowi, Pacjentowi) oznacza, że - przy zrealizowanej takiej transakcji z KOD-em Partnera - System księguje na  koncie Partnera wynagrodzenie.

§ 7.

Partnerem Systemu może być tylko osoba pełnoletnia w rozumieniu prawa, bez względu na miejsce zamieszkania i zameldowania, narodowość oraz obywatelstwo.

§ 8.

Odpowiedzialność za poprawność danych w Systemie spoczywa na Partnerach. Rejestrując się w Systemie Partner oświadcza, że jego dane są poprawne, a jeśli zarejestrował dane innej osoby - oświadcza, że posiada zgodę tej osoby na rejestrację w Systemie oraz, że działa w jej imieniu. 
W przypadku zarejestrowania danych innej osoby bez jej zgody i umocowania, Partner ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną właścicielowi Systemu, spółce 
MAGMEDICA Sp. z o.o. lub osobom trzecim.

§ 9.

Nie mogą być Partnerami Systemu pracownicy i współpracownicy (bez względu na rodzaj umowy) sieci gabinetów FUTURA MEDICA oraz pracownicy i współpracownicy MAGMEDICA Sp. z o.o., zatrudnieni w charakterze diagnostów - terapeutów, chyba że za pisemną zgodą właściciela Systemu. Taka pisemna zgoda jest ograniczona w czasie - wygasa automatycznie z chwilą zakończenia współpracy, o której mowa wyżej. Podobnie wygasają w tym momencie  wszelkie powstałe wcześniej i nie zrealizowane roszczenia pracowników i współpracowników sieci gabinetów FUTURA MEDICA oraz MAGMEDICA Sp. z o.o.

§ 10.

Partner rejestruje się w Systemie, polecaja zakup produktów i usług listowanych na www.truehealth.pl,  przekazuje swój KOD rabatowy w dowolny sposób klientom Systemu - kupującym (SMS, MMS, mail, wiadomość ustna lub pisemna, etc). 

§ 11.

By dokonać zakupu w Systemie, klient - kupujący  potrzebuje KODu Partnera, chyba że otrzymał rekomendację zakupu z innego źródła lub dowiedział się o sklepie i Systemie z reklamy, czy opinii powszechnie dostępnej.

§ 12.

Partner także może dokonywać zakupu w Systemie, podając swój KOD (także płacąc zarobionym wynagrodzeniem z Systemu) - System naliczy mu  wynagrodzenie, czyli dokona zakupu z rabatem. Ten rabat wypłacony będzie po zakończeniu miesiąca jako jego wynagrodzenie.

§ 13.

Osobą odpowiedzialną za działanie Systemu, sprzedaż  i rozliczanie wynagrodzeń Liderów i Uczestników jest jego właściciel: CSR PURE SAVE LTD, Company number 11490446,Suite 18 Equity Chambers, 249 High Street North, Poole, United Kingdom, BH15 1DX, Przedstawiciel w Polsce (Agent): MAGMEDICA SP. z o.o. w Warszawie

§ 14.

System Partnerski TRUE Health® nie wymaga od Partnerów żadnych okresowych czy systematycznych zakupów.

§ 15.

System Partnerski TRUE Health® gwarantuje Partnerom pełną anonimowość. Przekazanie KODu rabatowego nie wiąże się z przekazaniem żadnych innych danych Partnera

§ 16.

System Partnerski TRUE Health® jest dla Partnerów Systemu dziedziczny i cedowalny. 

§ 17.

Dziedziczność roszczeń o wynagrodzenia z Systemu reguluje właściwe dla Partnera prawo krajowe spadkowe.

§ 18.

Cesji uprawnień właścicielskich i roszczeń z tytułu pozycji Partnera w Systemie Partnerskim TRUE Health® można dokonać zgodnie z prawem polskim właściwym dla Systemu, informując o cesji na piśmie właściciela Systemu Partnerskiego TRUE Health® listem poleconym lub kurierem za zwrotnym poświadczeniem odbioru, jednocześnie wskazując cesjonariusza i cedenta z podaniem ich danych identyfikacyjnych. 
Cesja nie może naruszać Regulaminu Systemu. Postanowienia umów cesji naruszające Regulamin Systemu są nieważne w stosunku do właściciela Systemu.

§ 19.

Cennik produktów i usług  wraz z wysokością naliczanych automatycznie wynagrodzeń Partnerów jest dostępny tylko dla zarejestrowanych Partnerów Systemu Partnerskiego TRUE Health®.

§ 20.

Ceny w Systemie są cenami brutto. Cena zawierać może Pakiet produktów lub produktów i usług z różną stawką VAT. Szczegóły transakcji znajdują się na fakturach i paragonach fiskalnych, wystawianych każdorazowo do transakcji.

§ 21.

Gratisy - jeśli takowe występują -widoczne są w opisie produktów i usług Systemu.

§ 22.

Wypłata wynagrodzeń z Systemu Partnerom będzie realizowana w 21-szym dniu roboczym miesiąca za miesiąc poprzedni. Termin uwzględnia prawo do zwrotu zakupionych produktów czy praw do realizacji usług (jak voucher) w terminie do 14 dni od dokonania zakupu.

§ 23.

Partnerzy mają dostęp (przez login i hasło) do swoich wirtualnych kont w Systemie, z naliczanym na bieżąco wynagrodzeniem.

§ 24.

Wynagrodzenia są kwotami brutto  i są wypłacane przez System Partnerski TRUE Health® Partnerom jako "nagroda" za polecenie produktów w Systemie Partnerskim - lojalnościowym - TRUE Health® (zasada) lub - dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub spółek - na podstawie przedstawionej faktury /faktury VAT.
Wynagrodzenie brutto  - czyli "nagroda finansowa" - otrzymane przez Partnera, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych wg prawa polskiego w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) jako "inne dochody" i nie wymaga PIT8C. 
Partner oświadcza przez rejestrację w Systemie, że ujmie otrzymane wynagrodzenia w rocznym zeznaniu podatkowym; odpowiada za poprawne rozliczenie podatkowe.
Prowadzący działalność gospodarczą lub uprawniony Członek Zarządu Spółki wg prawa polskiego lub innego, przedstawia właścicielowi Systemu Partnerskiego TRUE Health® dokumenty rejestracyjne swojej Spółki wraz z wnioskiem o przelew wynagrodzeń na konto bankowe Firmy. Zapłata wynagrodzenia następuje w terminie określonym w punkcie 22), nie wcześniej niż w 3-cim dniu od przedstawienia administratorowi Systemu (elektronicznie lub pisemnie) faktury/faktury VAT przez upoważnionego przedstawiciela Firmy na kwotę wynagrodzenia za miesiąc poprzedni. Faktura/faktura VAT powinna być wystawiona na kwotę brutto (w tym podatek VAT), widniejącą na koncie Partnera Systemu.

§ 25.

Wypłata wynagrodzenia jest automatycznie przelewana Partnerom za miesiąc poprzedni, chyba że zdecydują oni inaczej, elektronicznym lub pisemnym wnioskiem do właściciela Systemu.

§ 26.

System generuje - na życzenie - dowolne raporty sprzedażowe dla Partnerów  (tygodniowe, miesięczne, roczne). Partnerzy mają prawo  żądać jednego raportu sprzedażowego w miesiącu i po zakończeniu roku kalendarzowego, po dokonaniu rozliczeń Systemu za miesiąc ostatni roku kalendarzowego.

§ 27.

Opcje płatności za zakupione produkty i usługi w Systemie Partnerskim TRUE Health®: przelewy (księgowane ręcznie w systemie, w tym przelewy związane z kredytowaniem zakupów przez banki), karta kredytowa, zapłata ze zgromadzonych środków na wirtualnym koncie Partnera  w Systemie (tj. z zarobionych wymagalnych wynagrodzeń).

§ 28.

System Partnerski TRUE Health®  posiada dwa konta bankowe do obsługi transakcji sprzedaży w Systemie, dla płatności w PLN i EUR.

§ 29.

Dodatkowe promocje cenowe nie mają wpływu na wielkość ustalonych wynagrodzeń Partnerów.

§ 30.

Wysyłka zakupionych produktów jest realizowana kurierem DPD, którego koszt obciąża kupującego. Zapoznaj się z cennikiem kuriera: Polska; Europa.

§ 31.

Kupujący może też odebrać zakupiony przedmiot - bez kosztów kuriera - w jednym z gabinetów FUTURA MEDICA (www.futuramedica.pl), jeśli zgłosi taka wolę wysyłając zamówienie.

§ 32.

Zarejestrowani użytkownicy Systemu www.truehealth.pl wyrażają zgodę na otrzymywanie newsletterów oraz SMS-ów i MMS-ów z bieżącymi ofertami promocyjnymi, zaproszeniami na webinary, dni otwarte, eventy pro zdrowotne i konferencje.

§ 33.

Partnerzy  mogą zostać wykluczeni z Systemu w wypadku gdy naruszają dobre imię właściciela Systemu  lub innych Partnerów Systemu, bądź popełnili przestępstwo gospodarcze lub podatkowe albo w rażący sposób naruszają zasady współżycia społecznego  w związku z oferowaniem i sprzedażą produktów objętych Systemem.

§ 34.

Właściciel Systemu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie produktów, jeśli nie wynikają z jego winy.

§ 35.

Kupujący produkty w Systemie Partnerskim TRUE Health® mają ustawowe prawo do ich zwrotu w stanie nienaruszonym, w terminie do 14 dni od dnia zakupu/otrzymania produktu.

§ 36.

Za wszelkie błędy logistyczne i inne związane z realizacją sprzedaży przez System Partnerski TRUE Health®, właściciel Systemu ponosi odpowiedzialność  do wysokości wartości sprzedaży danego produktu. Kupującemu przysługują roszczenia określone prawem: Kodeks Cywilny.

§ 37.

System Partnerski TRUE Health® może być obsługiwany technicznie i finansowo przez podmiot zagraniczny w rozumieniu prawa polskiego, jednak nie będzie to miało wpływu na realizację transakcji sprzedaży z wykorzystaniem KODów rabatowych Systemu, ani roszczenia Partnerów o wynagrodzenia prowizyjne.

§ 38.

Partnerzy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb funkcjonowania Systemu.

Kraków, dnia 2018-11-19


PRZECZYTAJ UWAŻNIE!

LISTA PRZECIWWSKAZAŃ DO DIAGNOSTYKI I PODJĘCIA TERAPII:

JEŻELI MASZ WĄTPLIWOŚCI CO DO WYMIENIONYCH PRZECIWWSKAZAŃ, CHCESZ MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG – ZADZWOŃ DO NAS! Z PRZYJEMNOŚCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE PYTANIA.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO DIAGNOSTYKI?

  1. 1. POINFORMUJ NAS PODCZAS REJESTRACJI, JEŚLI W PRZECIĄGU OSTATNICH DWÓCH TYGODNI PRZYJMOWAŁEŚ ANTYBIOTYKI, LUB PREPARATY JODU – MOGĄ MIEĆ ONE WPŁYW NA OTRZYMANE POMIARY.
  2. 2. PRZEZ TRZY DNI PRZED DIAGNOSTYKĄ NIE SPOŻYWAJ ALKOHOLU I OGRANICZ INNE UŻYWKI.
  3. 3. DZIEŃ WCZEŚNIEJ ZASTOSUJ DIETĘ LEKKOSTRAWNĄ, OGRANICZ POKARMY SŁODKIE I SŁONE.
  4. 4. DOBRZE SIĘ NAWODNIJ – PIJ PRZEZ KILKA DNI PRZYNAJMNIEJ 2 LITRY WODY DZIENNIE.
  5. 5. W DNI UMÓWIONEJ WIZYTY NIE PIJ KAWY ANI MOCNEJ HERBATY, NA 1,5 GODZINY PRZED DIAGNOSTYKĄ ZJEDZ LEKKI POSIŁEK – NIE MUSISZ BYĆ NA CZCZO!